×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

HADUM’un amacı, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalarında destek olmak, doküman sağlamak, hukukî danışma, yol göstermek gibi uygulamaya yönelik değerlendirme ortamı sağlamaktır. Ayrıca, üniversite içinden ve dışından her türlü kamu, tüzel ve gerçek kişilere, istek halinde bilimsel veya uygulamaya yönelik konularda Merkez bünyesinde oluşturulan Yönetim Kurulu veya danışmanlarca mütalaa verir. Tarafların anlaşmaları halinde Merkez bünyesindeki gerekli niteliğe sahip yönetim kurulu üyesi veya danışmandan bir veya birkaçı hakem olarak görevlendirilebilir. Merkez, dava takiplerinde görevlendirilmiş avukatlara doküman sağlar ve danışmanlık yapar.

Merkez, öğrencilerin, teori ve pratiğe yönelik olarak araştırma yapabilmeleri için yürürlükteki mevzuata; ulusal ve uluslararası yayınlara; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay ve diğer kuruluşların bilgisayarları ile kurulacak çevrimiçi bağlantılarından sağlanacak verilere; adlî, idarî ve malî yargıya ilişkin mahkeme kararlarına ulaşabilecekleri, sistematik olarak hazırlanan dokümantasyon hizmeti vermektedir. HADUM kütüphanesi, Hukuk Fakültesi binası içinde yer almaktadır.

HADUM, öğrencilerin hukuki bilinçlenmesini arttırmaya yönelik, teori ve pratiği karşılaştırma imkânı bulabilecekleri, hukukun çeşitli alanlarına ilişkin, konunun uzmanı değerli bilim adamları tarafından sunulan seminer ve konferanslar düzenlemektedir.